Skip to main content

Table 2 The data on characteristic values of scaling off at 18 earthen sites

From: An evaluation system for the development of scaling off at earthen sites in arid areas in NW China

Locations

Characteristic values of scaling off

The advantage area (cm2)

The thickness of the crusted layer (mm)

The thickness of loose layer (mm)

Jia Yu Guan (JYG)

146.38

17.56

21.75

Jiu Quan (JQ)

144.10

17.01

22.01

Gao Tai (GT)

135.27

15.1

23.71

Lin Ze (LZ)

126.48

15.42

25.51

Zhang Ye (ZY)

116.67

14.18

26.69

Wu Wei (WW)

95.13

14.2

35.56

Jing Tai (JT)

114.92

12.8

36.19

Yong Chang (YC)

114.80

13.12

35.37

Gui De (GD)

115.81

12.81

37.79

Le Du (LD)

105.69

12.37

38.31

Min Le (ML)

84.74

11.92

41.83

Ping An (PA)

94.96

11.62

39.75

Yong Jing (YJ)

94.10

10.74

42.28

Yong Deng (YD)

86.18

11.15

41.1

Tian Zhu (TZ)

105.64

12.38

39.24

Da Tong (DT)

75.53

10.64

45.18

Huang Zhong (HZ)

66.29

9.35

46.56

Hai Dong (HD)

55.31

9.1

47.85